Obchodní podmínky

Caribbean Sun s.r.o.                             telefon:  +420 604 714 316

U Špýcharu 31

Tábor 391 56                                        e-mail:  obchod@morskahouba.cz

Česká republika                                    web:   www.morskahouba.cz

IČO: 08972770

 

Při objednávce nad 2.900,– Kč bezplatně doručujeme zboží standardním způsobem v případě platby předem formou zaslané zálohové faktury.Ostatní ceny za dopravu se řídí platním ceníkem. V rámci dopravy zavážíme zboží po celé ČR a SR jsme schopni přijet v určeném časovém rozmezí, které si domluvíte při objednávce.

Naše výrobky splňují zákon 102/2001 ze dne 22.února 2001 o obecné bezpečnosti a certifikát o zdravotní nezávadnosti od Státního zdravotního ústavu v Praze č. CZŽP 13-1194/07-214


Ceny za dopravu zboží v ČR: do  2 900,-     nad 2900,- kč

osobní vyzvednutí- platba předem

.....zdarma ...zdarma
platba převodem -  platba předem .....99,- kč ...zdarma
poštou- dobírkou do 15 kg .....189,- kč ...zdarma
standart - přepravní službou .....129,- kč ...zdarma
Slovensko - dobírkou .....269,- kč ...zdarma

 

(* pro Slovenskou republiku je hranice 3 900 kč pro zaslání zdarma při platbě předem )   

Způzob placení:


od.1.3.2017 z důvodu EET přijímáme platby pouze bankovním převodem na účet nebo formou dobírky, platbu v hotovosti nepřijímáme.

 

dobírkou při převzetí zboží – zaplacení při převzetí 
bankovním převodem – předem na základě zálohové faktury

Storno objednávky
Objednávku můžete stornovat  telefonicky +420 604 714 316, případně emailem stornovat do chvíle, než s vámi naši operátoři spojí a potvrdí objednávku, naplánují dopravu zboží k Vám.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.  

Potvrzení záruky
Většina výrobců již v současné době záruční listy nepoužívá. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou, kterou Vám zašleme vždy v předepsaném formátu poštou. Fakturu lze také použít jako řádný účetní doklad. Jedná-li se však o výrobek, který záruční list obsahuje a zboží bylo doručováno standardní dopravou, potvrdíme Vám jej samozřejmě poštou.

 

Lhůta pro vrácení zboží
Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 89/2012, občanského zákoníka od 1.1.2014. Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Při dokončení objednávky jste seznámeni s podmínkymi vrácení.

 

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 14-ti  kalendářních dnů .

 

V případě otázek se obraťte na našeho operátora

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 2. „Prodávající“ je Caribbean Sun s.r.o. , U Špýcharu 31, Tábor - Měšice, 391 56, IČ: 08972770
 3. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

2. Záruční podmínky

 1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
 2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Zákonnou podmínkou je v tomto případě mimo jiné, že byl nákup proveden soukromou osobou, nikoli podnikatelským subjektem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může dodavatel navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu).

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

3. Vyřízení Reklamace

 1. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav kboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
 2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 4. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 5. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
 6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 7. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

4. Závěrečné ustanovení

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 2. Reklamační řád nabývá účinnost 11. června 2015 změny reklamačního řádu vyhrazeny

 

Zpět do obchodu